Uncategorized

นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน นำส่วนราชการระดับอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อำน้ำยืน และ กำลังพล อส. ออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อาี่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลการเดินทางลำบาก บริการตัดผม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการอำเภอเคลื่อนที่”

“อำเภอน้ำยืน”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
? 09:00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน นำส่วนราชการระดับอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อำน้ำยืน และ กำลังพล อส. ออกอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อาี่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลการเดินทางลำบาก บริการตัดผม และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ตาม “โครงการอำเภอเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศาลากลางบ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน

?13:30 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอน้ำยืน เพื่อพิจารณาและเสนอแนะข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเสริมกิจการความมั่นคง ณ ห้องประชุมอำเภอน้ำยืน ครับ