นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ร้อยเอ็ด… สื่อมวลชนอิสานตอนบน บูรณาการณ์ ปปส.ภาค 4 แก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยเอ็ด…
สื่อมวลชนอิสานตอนบน บูรณาการณ์ ปปส.ภาค 4 แก้ไขปัญหายาเสพติด

*ยาเสพติดภัยร้ายใกล้ตัว มีโทษพิษภัยต่อผู้เสพทำให้ประสาทหลอน ความจำเสื่อม หลอดลมอักเสบ หัวใจวาย โลหิตจาง มะเร็งในเม็ดเลือดด้านจิตใจหงุดหงิดง่าย ขาดการใช้เหตุผล ยังส่งผลต่อครอบครัวของผู้เสพเพิ่้มค่าใช้จ่าย เสียชื่อเสียง และส่งผลกระทบต่อชุมชนปัญหาการลักขโมย ความไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินในชุมชน

**เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอีสานเรดิโอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสือสารมวลชน ปปส.ภาค.4 ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีนายวชิระ พลตื้อ สื่อมวลชนอาวุโสของจังหวัดกาฬสินธ์ เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทนจากสื่อมวลชนสาขาต่างๆจาก 12 จังหวัดอิสานตอนบนเป็นกรรมการ วาระที่ หนึ่ง ที่ประชุมมีความเห็นชอบโครงการ แผนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 วาระถัดมาทาง ปปส.ภาค 4.นำเสนอข่าว ความเคลื่อนไหว สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ให้สื่อมวลชนรับทราบเพื่อบูรณาการณ์รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด ในครั้งนี้ทางสื่อมวลชนมีการนำเสนอโครงการต่างๆเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2562 จาก ปปส. ภาค 4 ด้วยเพื่อนำมาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด…

***นายประวิทย์ วงค์แสน ในนามเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 4 กล่าวว่าแก้ปัญหายาเ้สพติดไม่มีใครสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้โดยลำพังทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน ต้องพัฒนาจิตอาสาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 12 จังหวัดอิสานตอนบน ปลูกจิตสำนึก อยากให้สื่อมวลชนสนับสนุนอีกทางหนึ่งโดยยึดแนวคิดและข้อปฏิบัติการเข้าบำบัดฟื้นฟู ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/255 เรื่อง การนำผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู การบำบัดฟื้นฟู และการประเมิน เป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามสภาพการเสพติด ภายใต้การดูแลโดยเร็วก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม…

ดำเนิน พรมไชยา/รายงานจากจังหวัดกาฬสินธ์.