ข่าว ยโสธร

“นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย”

“นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดีย”

ที่ลานวัดกุดชุม ม.4 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 16 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม พร้อมนางอรวิภา ภูแก้ว ภริยาเป็นประธานในการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์พร้อมกันนี้มีนายศรีเชียร วิกรัยพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนา นายมงคล ชื่นตา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกุดชุมพัฒนาและพ่อค้าประชนร่วมกันทำกิจกรรมการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ชึ่งได้รับมอบจากพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงค์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล ที่มอบถวายให้กับพระครูวิสิฐปัญญาคม(ประพันธ์ ปญฺญาคโม) เจ้าคณะตำบลโนนเปือย รองเจ้าคณะอำเภอกุดชุมเพื่อนำมาปลูกที่วัดกุดชุม

 

ตำลกุดชุม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันขึ้น15 ค่ำเดือน 8 ชึ่งเป็นเริ่มต้นของการปวารนาเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันทางศาสนาเพราะเป็นวันที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา ธัมจักกัปปวัตนสูตร ที่ป่าอิสิมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ให้ปัญจวัคคีทั้ง 5 อันมีพระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ พระอัสสชิ ได้รับฟัง เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาจบ พระโกณฑัญญะ ก็มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพรระโสดาบันและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ องค์แรกตั้งแต่บัดนั้นและเป็นการก่อให้เกิดไตรสรณคม อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่นั้นมา และยังมีกิจกรรมการทำบุญปล่อยปลา ปล่อยเต่าลงแหล่งน้ำสาธารณะเป็นการทำบุญเสริมบารมี สร้างเสริมบุญกุศลให้กับตัวเองและครอบครัวผู้ที่ร่วมงานทุกคน

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน