Uncategorized

นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีรับ-มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับวัดป่าไทรงาม ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 7 วัด 2 สำนักสงฆ์ และประชาชนจำนวน 381 ครัวเรือน

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 16 กันยายน 2562
เวลา 10.00 น.
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีรับ-มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับวัดป่าไทรงาม ให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จำนวน 7 วัด 2 สำนักสงฆ์ และประชาชนจำนวน 381 ครัวเรือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

– จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ