ข่าวรัฐสภา

ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ร่วมหารือและรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดชัยภูมิ ความเป็นมาของโครงการ และแผนงานการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำเจียง รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปความเป็นมา และความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง โดยมีประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการในพื้นที่ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูแล้ง เดิมจะก่อสร้างที่บริเวณต้นลำน้ำ ชีที่บ้านสะพุงเหนือ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ แต่ติดปัญหาเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว และป่าตามมติคณะรัฐมนตรีประมาณ 2,000 ไร่ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างได้ ต่อมาในปี 2536 ราษฎรในอำเภอหนองบัวแดงได้ถวายฎีกาเพื่อขอให้ก่อสร้างโครงการ จนกระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ในการผลิตน้ำประปาช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก บริเวณโครงการ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทำประมงพื้นบ้าน
จากนั้น เวลา 15.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังบ้านหนองหอย ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จากสมาชิกกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน และชมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาธิตขั้นตอนการทอผ้าไหมแบบโบราณ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้านตำบลกุดชุมแสง ที่มารอต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน