ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

เมืองแม่เหียะ ผนึกกำลังขับเคลื่อน “เมืองสะอาด ปราศจากโฟม”

เมืองแม่เหียะ ผนึกกำลังขับเคลื่อน “เมืองสะอาด ปราศจากโฟม”

ภาคีเครือข่ายเมืองแม่เหียะ ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย  เมืองแม่เหียะไร้โฟม และกิจกรรมการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ – ลดให้ – ลดใช้ โฟมและถุงพลาสติก โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านค้า และร้านอาหาร ในเขตเมืองแม่เหียะ ผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อน ให้เมืองแม่เหียะ เป็น “เมืองสะอาด ปราศจากโฟมและถุงพลาสติก”     ณ ตลาดสดแม่เหียะ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ  พรรณเทวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการ “ประชาชนสุขภาพดี เมืองแม่เหียะสะอาดสดใส ร่วมกันใช้ภาชนะ โฟมและถุงพลาสติกบรรจุอาหาร”  (Maehia say no to Foam & Plastic bag) พร้อมทั้งร่วมรณรงค์เมืองแม่เหียะไร้โฟม ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม ของตลาด แผงจำหน่ายอาหาร และมอบป้ายสัญลักษณ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อีกด้วย

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศว่า ทุกภาคส่วนจะร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เมืองแม่เหียะ เป็นเมืองสะอาดปราศจากโฟม โดยมีการจัดทำ พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงร่วมกัน กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการตลาด และร้านอาหาร โดยจะไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารร้อนจัด  พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก พลาสติกชีวภาพ (ไบโอพลาสติก) ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หากหน่วยงานใดไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหาร และดำเนินการได้อย่างจริงจัง ก็จะประกาศ เป็นสถานประกอบการ  และร้านค้า ปราศจากโฟม 100%

นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เมืองแม่เหียะ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายยาก เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ให้มีการใช้วัสดุทางเลือกแทนโฟม เช่น ชานอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ผักตบชวา ฟางข้าว ซึ่งจะดำเนินการรณรงค์ให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยมีเป้าหมายดำเนินการในหน่วยงานราชการ ตลาดประชารัฐ ตลาดเอกชน สถานประกอบการและร้านค้าต่างๆ รวมถึงหมู่บ้าน ชุมชนทุกชุมชน  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถานพยาบาล วัด และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง รณรงค์ให้ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารในการจัดเลี้ยงอาหาร ทั้งงานบุญ งานศพ งานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมของหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ทั้งนี้เมืองแม่เหียะ มีเป้าหมายขับเคลื่อนตามนโยบาย “แม่เหียะเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ” ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2561 และปี2562 เมืองแม่เหียะจะปราศจากโฟม 100% ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นการต่อยอดหลังจากที่จังหวัด  ประกาศ  “จังหวัดเชียงใหม่ ไร้โฟม”  จึงต้องทำให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการส่งเสริมให้เมืองแม่เหียะ เป็นเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าเที่ยว ต่อไป.

 

เอ สุทธิภัทร PR เทศบาลเมืองแม่เหียะ