ข่าวเชียงใหม่

องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้านบ้านเล็กในป่าใหญ่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
16-11-61-องคมนตรีเยี่ยมชาวบ้านบ้านเล็กในป่าใหญ่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1600 น.
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางไปตรวจงานในพื้นที่บ้านเล็กในป่าใหญ่ บนดอยผ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลช่วยเหลือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ได้รับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ในการที่ทางหน่วยราชการเข้ามาร่วมในการให้การช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพกับประชาชนที่ยังอาศัยในพื้นที่ของโครงการ ที่เหลือ 14 ครอบครัว ซึ่งยังมีการประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกผักสวนครัว ชา กาแฟ และสะตรอเบอรี่ แต่ที่จะได้ผลและขายได้ราคาจะเป็นกาแฟพันธ์อาราบีก้า ซึ่งปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร ถือเป็นกาแฟคุณภาพมีคนมารับซื้อถึงบนดอย ทางส่วนการพัฒนาชุมชนและพัฒนาที่ดินก็ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการทำปุ๋ยหมักและใช้สารอินทรียชีวภาพ ทางโรงพยาบาลอำเภอแม่อายได้ส่งเสริมสุขภาพและเข้ามาทำการตรวจรักษาให้ตลอดจันรับซื้อพืชผักเพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยให้ชาวบ้านเกษตรกรในโครงการมีรายได้ มีการส่งเสริมปลูกข้าวสำหรับบนที่สูง ซึ่งก็ยังสามารถที่จะปลูกได้แต่ผลผลิตนั้นยังได้ไม่มากแต่ปลูกได้ช่วยให้เกษตรมีข้าวไว้รับประทานเองได้ ยังมีการส่งเสริมเลี้ยงปลาเรนโบเทราต์ จากนั้นนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ปลูกต้นเมเปิล หรือต้นก่วมแดง ไว้บนที่โครงการ ขอให้ส่วนราชการช่วยดูแลชาวบ้านเพื่อให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับป่าได้ และสามารถประกอบอาชีพได้และอยู่กันอย่างพอเพียงและไม่ต้องพึ่งสารเคมี ให้ร่วมกันส่งเสริมสารอินทรีย์เพื่อความยังยืนทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

คิวภาพ-ส่วนราชการรายงานตัว-เปิดกรวย-มอบสิ่งของให้เจ้าหน้าที่-รับฟังบรรยายจากส่วนราชการในการช่วยชาวบ้าน-ดูต้นข้าว-ดูผลผลิตที่ชาวบ้านในพื้นที่ทำการผลิต-ปลูกต้นไม้-