Uncategorized

ปั่น-เดิน-วิ่ง ข้ามภู ดูแหล่งท่องเที่ยว วิถีคน-วิถีป่า

ร้อยเอ็ด
ปั่น-เดิน-วิ่ง ข้ามภู ดูแหล่งท่องเที่ยว วิถีคน-วิถีป่า(นายอำเภอ รองฯผวจ.ใครรำสวย)
* สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มีการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเมืองรอง ๕๕ เมือง และมีแนวคิดเสริมการท่องเที่ยวแอ่งเล็ก (การท่องเที่ยวชุมชน)เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้กระจายไปเที่ยวตามหมู่บ้าน/ชุมชนมากขึ้น ซึ้งเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก เตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมท่องเที่ยวแอ่งเล็กบนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม เป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน

**วันนี้ 16 พ.ย 2561 เวลา 09.00 น. ณ.ลานศาลาประชาคมบ้านภูเขาทอง อำเภอโพธิ์ชัย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกับชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพกำหนดจัดกิจกรรม.”ปั่น-เดิน-วิ่ง-ข้ามภู ดูแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีมีนายดำรงค์ สิริวิชัยอิ่มวิเศษ รอง ฯ ผวจ.ร้อยเอ็ดมาเป็นประธาน และ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม ปั่น-เดิน-วิ่ง ข้ามภู ดูแหล่งท่องเที่ยว (ถ้ำหินสอ-ภูแผงม้า-ภูกุ้มข้าว แหล่งหอยแครงกลายเป็นหิน)
***นายวิชิต ศิลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติ์มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าว ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า
1.เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และ ยั่งยืนของกิจกรรม OTOP นวัตวิถี
2.สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3.ประชาสัมพันธ์ เสน่ห์ชุมชนบ้านภูเขาทอง ม.9 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด.

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากดงแม่เผต อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด