Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมล้างพื้น ล้างถนน พ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศที่เกินมาตรฐาน

เมื่อ 17 ม.ค.62 กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมล้างพื้น ล้างถนน พ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศที่เกินมาตรฐาน ณ บริเวณถนน ประตูท่าแพด้านใน และวนมาถึงประตูช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม. ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย