ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด คณะครูและบุคลากรทาง การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันครู ปี 2562 คับคั่ง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู!!!

ร้อยเอ็ด คณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานวันครู ปี 2562 คับคั่ง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู!!!

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันครู ประจำปี 2562 ที่ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก
ดร.สกล คามบุศย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครูแห่งชาติเป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพครูครูทุกคนจะต้องมีความภาคภูมิใจในฐานะแม่พิมพ์ของชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นวันทีศิษย์ และคนในสังคมทั่วไปจะได้รำลึกถึงพระคุณของครู กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคุรุสภากำหนดให้มีการจัดงานขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในหน่วยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานวันครูที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โดยศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นแกนนำในการจัดงาน มีหน่วยงานที่มาร่วมจัดงานประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 10 โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

การจัดงานวันครูในปีนี้มีกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดการประกอบพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บูรพาจารย์และบุคลากรครูผู้ล่วงลับ การประกอบพิธี บูชาบูรพาจารย์ การประกอบพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านศาสตร์ของพระราชา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในรอบ 4 ปีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรครูผู้มีผลงานดีเด่น การแสดงปาฐกถาด้านการศึกษาโดย ดร.ตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ของคณะครู

///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน