ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2562

วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี” ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนเข้าร่วม

“บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือบุญคูณลาน เป็นบุญประเพณีของชาวอีสาน ที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชน ที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านาน ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทุกคน โดยมีการทำพิธีพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญข้าวทุกปี เพราะชาวอีสานเชื่อว่าพระแม่โพสพมีอำนาจที่จะสามารถดลบันดาลให้ข้าวเจริญงอกงาม นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ชาวนาที่บูชาเทวีแห่งข้าว ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงมีพิธีบูชาแม่โพสพก่อนที่จะลงมือทำงานหรือระหว่างตกกล้า การทำพิธีบูชาพระแม่โพสพนั้น ในสมัยต่อมานิยมทำกันเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว โดยนำข้าวมากองไว้กลางลานนวด แล้วทำพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว หรือเมื่อนวดข้าวเสร็จจะได้ข้าวเปลือกกองใหญ่กลางลานนวด ชาวอีสานเรียกกองข้าวเปลือกใหญ่ว่า กุ้มข้าวใหญ่ และจะทำพิธีพราหมณ์ตามประเพณีปฏิบัติของบรรพชนเรียกว่า “พิธีรับขวัญข้าว” เพราะถือคติความเชื่อว่า ขณะที่เราทำนาเกี่ยวข้าวและนวดข้าว เราใช้เท้าเหยียบย่ำข้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมทำพิธีบูชาพระแม่โพสพเพื่อขอขมา จะได้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้มีแต่ความผาสุก อำเภอธวัชบุรี จึงได้จัดให้มีงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2562 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอธวัชบุรี โดยในการจัดงานจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1.การจัดแสดงสินค้า OTOP
2.การจัดประกวดการทำพานบายศรี
3.การประกวดแข่งขันกองข้าวใหญ่
4.การประกวดเถียงนา
5.การประกวดพาเว็นเพื่อสุขภาพ
6.การเจริญพระพุทธมนต์และพิธีสู่ขวัญข้าว
7.การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชนทั่วไปพร้อมหางเครื่องท้องที่ท้องถิ่น

//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน