Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท) มอบหมายให้ ร.อ.สมชาย ทองสอาด รองหัวหน้าการข่าว เข้าพื้นที่ตรวจสอบเหตุพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน

เมื่อ 161300 เม.ย.62 กอ.รมน.จังหวัด ก.พ. โดย พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนการข่าว ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท) มอบหมายให้ ร.อ.สมชาย ทองสอาด รองหัวหน้าการข่าว เข้าพื้นที่ตรวจสอบเหตุพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ อ.พรานกระต่าย ตำบลเขาคีริส เสียหายจำนวน 14 หมู่บ้าน 63 หลังคาเรือน ในขั้นต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบ และได้มอบน้ำดื่มและอาหารสำเร็จรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้น หน่วยจะติดตามและรายงานผลต่อไป