ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่ายลงนามความมือสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า 

17 มิถุนายน 67  ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศูนย์ข่าวธันเธอร์นิวส์ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลอดบุหรี่ไฟฟ้า” ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยนางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันยาเสพติดโลก และมอบ เกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว รางวัล ป.ป.ส. ดีเด่น ระดับเงิน สถานศึกษาเอกชน และอาชีวะศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน

นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สถิติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่า ซึ่งหมายถึงสัญญาณอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ประกอบกับสามารถสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ได้มาร่วมกันผลึกกำลังปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้ในเชิงนโยบาย 7 มาตรการ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เช่น สถานศึกษาต้องมีนโยบายห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบ หรือเสพในสถานศึกษา รณรงค์สร้างความรู้และความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าสอดแทรกเนื้อหาอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าในการเรียนการสอนทุกรายวิชา

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง 7 มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า และหัวข้อบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามีผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตอย่างไร และปิดท้ายด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ระหว่างมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์ข่าวธันเธอร์นิวส์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 7 มาตรการ ได้แก่ 1.กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า 2.บริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้ส 3.จัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าตามกฎหมาย 4.สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ 5.การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้า 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ไฟฟ้า และ 7. การมีกิจกรรมร่วม ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  ทั้งนี้ให้มีการกำกับ ติดตาม และส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป.