Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาคุณค่าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้านตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาคุณค่าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในหมู่บ้านตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผู้นำท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 50 คน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาด ภายในหมู่ที่ 14 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณพื้นที่หมู่บ้านมีความสะอาด เรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน