ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

อว.จัดใหญ่ งานแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศ ยกระดับผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ แผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Regional to Global Platform : R2G) รอบระดับประเทศ ประจำปี 2567 ซึ่งกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดการแข่งขันขึ้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จ.ขอนแก่น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้เข้มแข็งเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึง ได้ดำเนินโครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ระดับแนวคิดจนกระทั่งพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างธุรกิจใหม่และยกระดับธุรกิจในระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการปรับตัวของธุรกิจเมื่อประสบภาวะวิกฤติ รวมถึงการสร้างระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในภูมิภาค และการส่งเสริมผู้ประกอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคสู่ตลาดโลก อีกทั้งยัง มุ่งเน้นการสร้างและยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาคให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กลไกการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


“การแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ รอบระดับประเทศใน ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก ที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคสู่ลูกค้าในระดับโลก ผ่านการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพด้านการตลาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยกิจกรรมนี้ เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจภูมิภาคในทุกกลุ่ม เช่น Startups SME และวิสาหกิจชุมชนโดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท service/platform และ ประเภท product/goods ซึ่งมีการแข่งขันคัดเลือกผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับภูมิภาค สู่การแข่งขันคัดเลือกระดับประเทศ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศทั้งหมด 20 ทีม คัดเลือกผู้ชนะเลิศ ประเภทละ 1 ทีม โดยผู้ชนะจะได้โอกาสในการขยายธุรกิจ พร้อมพบ Partner และเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถผลักดันให้เกิดการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป”


ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวต่ออีกว่า ในการแข่งขันครั้งนี้ทุกทีม จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้นำเสนอแผนธุรกิจที่น่าสนใจและตอบโจทย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดได้อย่างครบถ้วน โดยทั้ง 20 ทีมได้นำเสนอจุดเด่นในผลิตภัณฑ์ของตนเองที่ส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร เพราะอาหารยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประทเศและอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกซึ่งแม้ว่าแต่ละภูมิภาคจะมีความต้งการของกลุ่มตลาดอาหารที่ต่างกัน ซึ่งกระทรวง อว.จะมุ่งเน้นและสนับสนุนให้กับผู้ประกอการ โดยแบ่งกลุ่มอาหารและตามความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาค อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันในปีนี้ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท พริกหอม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ Shrimp Heads snacks/ Chives Chip จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – ฮ่องกง ที่พัก 3 วัน 2 คืน และได้เข้าร่วม งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจทางด้านอาหารและชาจากนานาชาติ (Hong Kong Food Expo PRO และ Hong Kong International Tea Fair 2024) ในเดือนสิงหาคม 2567 ขณะที่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่บริษัท ฮันนะ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตภัณฑ์ Cold pressed Pure Namhom Coconut Water ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประเภทแพลตฟอร์มหรือบริการ (Platform/Service) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท อีซี่คิดส์ โรโปติกส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ : 3 in 1 Easykids Robot kit จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – ฮ่องกง ที่พัก 3 วัน 2 คืน และได้เข้าร่วม งานแสดงสินค้าและเจรจาจับคู่ธุรกิจทางด้านอาหารและชาจากนานาชาติ (Hong Kong Food Expo PRO และ Hong Kong International Tea Fair 2024) ในเดือนสิงหาคม 2567 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท ดันไทร กรุ๊ป จำกัด ผลิตภัณฑ์ : Dansai Group System for Monitoring health , safety and environmental standards for health tourism จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ