Uncategorized ข่าว นราธิวาส

เปิดงานของดีเมืองนรายิ่งใหญ่

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

เปิดงานของดีเมืองนรายิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ถนนสุริยะประดิษฐ์ หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนราฯประจำปี 2562 จำนวน 16 ริ้วขบวน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส ไปตามถนนสุริยะประดิษฐ์ มุ่งหน้าสู่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานของดีเมืองนราฯประจำปีนี้
นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รวมถึงผู้มีเกียรติผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนกว่า 5,000 คน เข้าร่วมชมริ้วขบวนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยริ้วขบวนต่างๆ ทั้ง 16 ริ้วขบวน มีการประกวดด้านความคิดและสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้ง 2 ศาสนาในพื้นที่มาอย่างยาวนาน อีกทั้งแสดงอัตลักษณ์ของชาวไทยพุทธและมุสลิม ที่สามารถหลอมรวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่บนความต่างของวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขสำหรับขบวนแห่ในงานของดีเมืองนรานั้น จะมีการจัดประกวดริ้วขบวนแห่ทั้งประเภทสวยงาม และความคิด ซึ่งแต่ละขบวนได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรมไทยพุทธ มลายู และจีน โดยผสมผสานกลมกลืนอย่างลงตัว ริ้วขบวนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ หรือของดีของแต่ละอำเภอ

บรรยากาศในการชมริ้วขบวนแห่ในงานของดีเมืองนรา เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทั้งในพื้นที่เขตอำเภอเมือง ตลอดจนต่างอำเภอเดินทางเข้ามาชมริ้วขบวนแห่กันจำนวนมาก โดยทุกริ้วขบวนแห่ฯเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อาทิ ริ้วขบวนจาก อ.แว้ง ภายใต้ชื่อริ้วขบวนตามรอยพ่อด้วยใจภักดิ์ รู้รักสามัคคี ใต้ร่มพระบารมี นฤบดีจอมราชัน อ.ศรีสาคร ในชื่อริ้วขบวนสุพรรณหงส์ทรงพู่ห้อยลอยหลังสินธุ์ เสด็จเถลิงถวัลย์บดินทร์ศรีสาครทั่วถิ่น น้อมถวายพระพรชัย อ.ตากใบ ในชื่อริ้วขบวน ชาวตากใบเปรมปรีดิ์ น้อมถวายราชสดุดี น้ำศักดิ์สิทธิ์ร่วมพิธีบรมราชาภิเษกพระทรงธรรม
สำหรับงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 44 จัดขึ้นตั้งวันที่ 17 ถึง 26 กันยายน 2562 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงาม อัตลักษณ์วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสด้วย