Uncategorized

ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว พร้อมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ ๑ ที่ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว พร้อมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ ๑
ที่ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสามูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [พอ.สว.]ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒โดยมีคณะกรรมการ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ คณะเหล่ากาชาด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม
ในการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว.วันนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้นำคณะแพทย์ – พยาบาล จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลใกล้เคียง ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีบริการตรวจรักษาที่โรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงลาน และใกล้เคียง โดยมีประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา เข้ามาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก


ชุมชนบ้านหนองจิก ตำบลดงลาน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๕ คน อาสาสมัครสาธารณสุข [อสม.]บ้านหนองจิก ทั้ง ๓ หมู่ จำนวน ๔๙ คน ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน มีการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มในชุมชน พบว่า กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน จำนวน ๗๓ คน กลุ่มเสี่ยงสูงโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๒๗ คน


จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบจักรยานให้กับเด็กนักเรียน มอบสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา และคนพิการ ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และเพื่อรับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ออกให้บริการใน ครั้งนี้ จำนวน ๖๒ หน่วยงาน บริการ ให้คำปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาตามข้อเสนอ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีบริการตัดผมฟรี ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ และการ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของเกษตรกรและ กลุ่มอาชีพในแต่ละชุมชนด้วย

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

 

~~~~~~~~~~~~~~~
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว ภาพ
สปชส.สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด