Reporter&Thai Army Uncategorized

จิตอาสาพระราชทานอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ตำบลเนินปอ

จิตอาสาพระราชทานอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 ตำบลเนินปอ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จำนวน 30 คน ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณ ศาลาประชาคมหมู่ 19 ต. เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ทำให้บริเวณโดยรอบศาลาประชาคม หมู่ 19 ต.เนินปอ มีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ ที่สวยงาม สร้างความปรองดอง ความรัก ความสามัคคี