Uncategorized

พะเยา…จังหวัดพะเยา จัดพิธีงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย – สปป.ลาว

พะเยา…จังหวัดพะเยา จัดพิธีงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย – สปป.ลาว

จังหวัดพะเยาจัดพิธียิ่งใหญ่ “งานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ” เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย – สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หวังเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดึงดูดท่องเที่ยวสู่อำเภอภูซางประตูสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก
วันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 09.09 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และท่านพรหม มิ่งบุปผา เจ้าเมืองคอบ ผู้แทนเจ้าแขวงไชยะบุลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ” ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ” ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ซึ่งพิธีการได้เริ่มตั้งแต่ภาคเช้า เวลา 07.00 น. มีกิจกรรม เดิน – วิ่ง จากโรงเรียนบ้านฮวก ไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน จากนั้น เวลา 09.00 น. มีพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา และเมืองคอบ

ต่อจากนั้น ได้มีพิธีเปิดงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก โดยการเลื่อนประตูจุดผ่านแดนถาวร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเจ้าเมืองคอบ ผู้แทนเจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นประธานร่วมในพิธี จากนั้น ประธานพิธีทั้งสองฝ่ายพร้อมแขกผู้มีเกียรติได้บันทึกภาพที่ระลึกร่วมกัน และได้เยี่ยมชมอาคารจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อาคารขาเข้า อาคารขาออก พร้อมทั้ง ได้เยี่ยมชมการแสดงและการจำหน่ายสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากจังหวัดพะเยา และเมืองคอบ แขวงไชยบุรี ด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อการจัดงานฉลองฯ ในครั้งนี้ว่า งานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดแผนแดนถาวรบ้านฮวก ในครั้งนี้ เป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของฝ่ายทั้งไทยและ สปป.ลาว ในระดับท้องถิ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และยังเสริมสร้างความร่วมมืออันดีทั้งสองฝ่าย ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้รู้ว่าด่านชายแดนบ้านฮวกเป็นจะจุดเป็นผ่านแดนถาวรสำคัญ ที่เชื่อมโยงการคมนาคมทางถนน และทางน้ำ เดินทางไปสู่หลวงพระบาท เมืองมรดกโลก ในระยะทางที่สั้นที่สุด และคาดว่าหลังพิธีงานฉลองฯ ในครั้งนี้ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอำเภอภูซาง ซึ่งนอกจากจะเป็นประตูสู่ หลวงพระบางเมืองมรดกโลก แล้ว อำเภอภูซางยังมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น อุทยานแห่งชาติภูซาง น้ำตกอุ่นภูซาง มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่บ้านปงใหม่ 1 ใน 50 ของประเทศ มีข้าวหอมมะลิชนะเลิศระดับประเทศ เป็นแหล่งผลิตอาหารอินทรีย์

อย่างไรก็ตาม การจัดงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้าน ฮวก อำเภอภูซาง ในครั้งนี้ ยังไม่เป็นการเปิดจุดผ่านแดนถาวรอย่างเป็นทางการ การข้ามแดน เข้า – ออก ยังคงใช้หนังสือผ่านแดน หรือ Borderpass ตามเดิม ยังไม่สามารถใช้หนังสือเดินทาง หรือ Passport จนกว่าจะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวกอย่างเป็นทางการ และทาง สปป.ลาว มีการยกระดับด่านประเพณีปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี เป็นด่านชายแดนถาวร.
/////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ขุนพันธ์ พะเยา
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///// รายงาน /////