Uncategorized

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม สานต่อนโยบายรัฐบาลและเข้าสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาสังคม สานต่อนโยบายรัฐบาลและเข้าสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

 

เมื่อเวลา 18:00 น. วันที่18 ม.ค.62 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า นายอภิชาติ อภิชาตบุตรรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ“ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” มีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

นายอภิชาติ อภิชาตบุตร กล่าวว่า จากนโยบายปฏิรูปด้านสังคมของรัฐบาลได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกวัย โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน มุ่งเน้นส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม ตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะมีเด็กแต่ละพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนบทบาทการแสดงออกของกลุ่มเด็กและเยาวชน เข้ามาพัฒนาและป้องกันพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง เป็นกลุ่มเข้ามาสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก จะเห็นได้ว่าแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา นันทนาการ การบำเพ็ญประโยชน์ หรือการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นต่าง ๆในพื้นที่ มีความน่าสนใจและแสดงถึงการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพ

 

ด้านนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่าโครงการถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต ประกอบกับ ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปสังคม ตั้งเป้าหมายปฏิรูปด้านสังคม สร้างโอกาสและสร้างพื้นที่ ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตลอดจน เสริมสร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อว่าการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การลดความรุนแรงในครอบครัว สื่อสร้างสรรค์ การป้องกันยาเสพติดและปัญหาทุจริตคอรัปชั่น การส่งเสริมการออมทุกช่วงวัย การส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็กแรกเกิด ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมเดินรณรงค์และจัดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการแสดงของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ