Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้ว่าฯมุกดาหารเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าฯมุกดาหารเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมอำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร

นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย โดยในแต่ละปีพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 22,158 คน และเสียชีวิตประมาณ 8,266 คน หรือในทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ช้า โรคจึงลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว

จังหวัดมุกดาหารจึงได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีได้ตระหนักรู้และมีความเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 19 วันจันทร์ที่ 22 และอังคารที่ 23 เดือนเมษายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร.