ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ขับเคลื่อนแนวทางอารยเกษตรร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาพลิกฟื้นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ–เศรษฐกิจพอเพียง

18 พฤษภาคม 67  ที่ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมหารือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ทุุ่งกุลาร้องไห้ และแนวทางการขับเคลื่อนอารยเกษตรร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาพลิกฟื้นพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ – เศรษฐกิจพอเพียง และบรรยายพิเศษ เรื่อง “อารยเกษตรร้อยเอ็ด เขตแห่งความสุขความเจริญ” โดยมี นางสาวธนภรณ์ ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ คณะอาจารย์ นักเรียน ร่วมประชุมและฟังบรรยาย จากนั้นได้เดินทางไปยัง แปลงเกษตรตามโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ของโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63

นายมงคลชัย สมอุดร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 ที่นำเอาแนวทาง อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในสถานศึกษานั้น สิ่งสำคัญก็คือการที่เราได้ฝึกให้เด็กนักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบ ดูแลโครงการต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ อีกประการก็คือทางโรงเรียนได้น้อมนำโครงการอารยเกษตร มาปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเมตตาให้คนไทยทุกคนได้นำแนวคิดไปดูแลสังคม ดูแลชุมชน ดูแลครอบครัว เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นนำไปปฏิบัติต่อไป จุดอีกประการก็คือที่นี่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ที่นี่ด้วย เหมือนเป็นครูพาทำ ซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้จุดเด่นของพื้นที่ ไปต่อยอดที่จะเป็นการพัฒนาให้มากขึ้นอีกด้วย

สมนึก บุญศรี  รายงาน