Uncategorized

ปราจีนบุรี ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรีไม่หวั่นน้ำท่วม!!

ปราจีนบุรี ชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรีไม่หวั่นน้ำท่วม!!

 

 

หลังจากฝนตกหนักติด
ต่อกันมาหลายวันช่วง
อาทิตย์ที่แล้ว ส่งผลให้
พื้นที่ต่ำใกล้เชิงเขาใน
ต.บุฝ้าย อ.ประตันตคาม
เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วม
บ้านบ้านเรือนประชาชน
3-5 หลังคาเรือนและพื้น
ที่การเกษตรบางส่วน ล่า
สุดพื้นที่ดังกล่าวน้ำลด
ระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้วไม่มีผู้สูญหายหรือ
เสียชีวิต สภาพน้ำในแม่
น้ำ-คลอง-แคว น้ำได้เพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย 4-5 เมตร
โดยเฉพาะน้ำในแม่น้ำ
ปราจีนบุรี พื้นที่ชุมชน
ตลาดเก่า เทศบาล
กิบทร์บุรี(ตลาดเก่า)ได้
มีน้ำเพิ่มขึ้นในระดับ 5 เมตร ซึ่งมวลน้ำก้อนนี้
ไหลมารวมกันจากคลอง
สาขาและจากเขตติดต่อ
จังหวัดสระแก้ว ส่งผลให้
น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้น ในพื้นที่ตลาด
เก่ากบินทร์บุรี น้ำไม่ท่วม
1-2 ปีแล้วหลังจากมีการ
สร้างอ่างเก็บน้ำห้วย
โสมง ซึ่งวานนี้บ่ายๆน้ำ
ได้เพิ่มมากขึ้นท่วมถนน
หน้าชุมชนตลาดเก่า 5
ซม.เป็นบางช่วงนางปริศนา ร่มโพธิ
อยู่บ้านเลขที่ 303 เทศ
บาลกบินทร์บุรี กล่วว่า
ยังไม่กังวลเรื่องน้ำท่วม
บ้านแต่อย่างใด แม้ว่าจะ
มีน้ำเพิ่มขึ้นเอ่อล้นตลิ่ง
แม่น้ำและไหลเข้า
บริเวณหลังบ้าน ขณะนี้
น้ำได้ลดลงระดับลงแล้ว
คาดว่าลดลงเรื่อยๆไม่รู้
สึกกังวลน้ำท่วมเลยในปีนี้และคิดว่าจะไม่ท่วม
ไปมากกว่านี้อย่างแน่
นอน…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…