ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันทึ่(18 กันยายน 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 4/2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2546 ข้อ 5.2.2 “กรณีอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินผู้ทำการประเมินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสำนักงานอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน สรรพากรเขตหรือผู้แทน และอัยการจังหวัดหรือผู้แทน” โดยการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 18 ราย

//////////////////////////
เครดิตภาพข่าว::ป.A_o_F:ข้อมูล
ศรีไพร ทูลธรรม::ผู้สื่อข่าวTiger news tv.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานข่าว