Uncategorized

มุกดาหารเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้าง ต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนทูตความดี ปี2562

มุกดาหารเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้าง ต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนทูตความดี ปี2562

มุกดาหาร /เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการต่างประเทศ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภาคีเครือข่าย คณะกรรมการจัดงาน ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนมุกดาลัย ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายในจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วม จำนวน 34 โรงเรียน
นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกให้โรงเรียนมุกดาลัยและจังหวัดมุกดาหารเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ โดยเฉพาะเชื้อชาติลาว จังหวัดมุกดาหารมีความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านคือแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันมายาวนาน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จังหวัดมุกดาหารได้จัดทำโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ) อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูสระดอกบัว จังหวัดมุกดาหาร โครงการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร ในด้านการศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กทุกเชื้อชาติได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนร่วมกับเด็กไทย การจัดนิทรรศการ “เมืองพอเพียง” รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เยาวชนได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศึกษาไทย อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้เยาวชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีให้เยาวชนได้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและชาติไทยให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177