ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย นายสมศักดิ์ คุณเงิน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจาณาร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ. …. เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำโดย นายสมศักดิ์ คุณเงิน ในฐานะประธานคณะทำงานพิจาณาร่าง พ.ร.บ. ข้าว พ.ศ. …. เพื่อยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ. …. ” ดังนี้
1. ให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร การปลูกข้าวและเกษตรกรรมยั่งยืน ในมาตรา 22 และมาตรา 23 เพื่อให้รัฐสามารถส่งเสริมและสนับสนุนชาวนา องค์กรชาวนาและผู้ประกอบกิจการข้าวครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต และผลผลิต
มีมาตรฐานสอดคล้องกับกการส่งออก
2. ให้มีกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนา ในมาตรา 24-26 และมาตรา 34-42 ที่เป็นแหล่งรายได้สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนชาวนาและผู้ประกอบกิจการข้าวให้มีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ให้มีหมวดค้าข้าว เพื่อให้การค้าข้าวทั้งตลาดภายในและตลาดต่างประเทศ เกิดความเป็นธรรมทั้งระบบ
ทั้งนี้ พลเอก ดนัย มีชูเวท กล่าวว่า จะรับข้อเสนอดังกล่าวไว้เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านต่อไป

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน