Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดแผนการออกปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

#อำเภอเกษตรวิสัย …พรุ่งนี้นะคะ

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดแผนการออกปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำหนดออกให้บริการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย

จึงขอเชิญชวนประชาชน ในพื้นที่ดำเนินงาน ตลอดจนหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอใกล้เคียง ทุกคน ทุกสิทธิการรักษา ที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก เข้ารับบริการ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม(เฉพาะฟันหน้า) จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งสามารถบริการแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน และให้บริการได้ถึงจำนวน ๑,๕๐๐ คน ต่อวัน

ผู้สนใจเข้ารับบริการ ขอให้เดินทางถึงสถานที่ดำเนินงาน เพื่อรับบัตรคิว ได้ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.

และขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป.
//////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข่าว