Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จังหวัดเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562บ่ายวันที่ (18 พ.ย. 62) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารคชสาร สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามที่รัฐบาล โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ซึ่งต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมี พลอากาศเอก ประจินจั่น จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติรับโครงการ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ

หนึ่งในนั้นคือโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น (ยี่สิบสามล้านสามแสนสองหมื่นสามพันแผ่น) สำหรับมอบให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงได้จัดพิธีเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ไปยังครัวเรือน และหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ในโอกาสนี้ จังหวัดเชียงราย ได้ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการทุกกระทรวง นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 18 อำเภอ โดยพร้อมเพรียงกันอย่างสมพระเกียรติ แหล่งข่าวจาก : นายเอกชัย ใจมาธิ
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////////////// รายงาน ///////////////////