ร้อยเอ็ด/… เทศบาลตำบลโพนทองเตรียมพร้อม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563(ที่รอ.53301/ว.178)


ร้อยเอ็ด/…
เทศบาลตำบลโพนทองเตรียมพร้อม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563(ที่รอ.53301/ว.178) วันนี้ (19 ธ.ค. 62) นายบุรชาติ สวัสดิพละ นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ ส.อ. ประยุทธ์ สิงห์ขัน หน. สำนักปลัด ทต.โพนทอง นางธัณย์จิรา วงศ์ฉัตรวัฒนา หน.ฝ่ายปกครอง ทต.โพนทอง จ.อ.ณัฐพล สุดาเดช หน.งานป้องกัน และบรรณเทาสาธารณะภัย พร้อม อป.พร.ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ .สำนักงานป้องกันและสาธารณภัย ทต.โพนทองจ.อ.ณัฐพล สุดาเดช หน.งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่เทศบาล และ อป.พร. ต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุ ซึ่งช่วงเวลาดำเนินการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

นอกจากนั้นสิบเอกประยุทธ สิงห์ขัน หัวหน้าสำนักปลัด ทต.โพนทอง ได้กล่าว ต้อนรับ สมาชิก อป.พร ใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ให้อำนวยความสะดวกการจราจรดำเนินการภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ตามมติ ครม.ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

https://youtu.be/6oV2JQJ6X_w

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

,