Reporter&Thai Army

แนวกันไฟแม่สลอง ประชาชนร่วมทหาร ส่วนราชการ ลงมือร่วมแรงทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน..

แนวกันไฟแม่สลอง ประชาชนร่วมทหาร ส่วนราชการ ลงมือร่วมแรงทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน..

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ร่วมกันจัดมหกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสองแผ่นดิน ไทย – สปป.ลาว ณ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมในการร่วมกันทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน ที่บ้านจะคำน้อย หมู่ที่ 16 และบ้านมะหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ หน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวงและประชาชน ไทย – สปป.ลาว ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน เพื่อสร้างความตระหนักผลกระทบของการเผาป่า

 

ขณะที่จังหวัดลำพูนหลายหน่วยงาน ทำการออกลาดตระเวนในเขตป่าอุทยานแห่งชาติ เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ หลังสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าเพิ่มมากขึ้น จนส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินมาตรฐานต่อเนื่อง

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลองสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงรายจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าที่บ้านอายุหมู่ที่ 7 ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานส่วนราชการทหารตำรวจอาสาสมัครฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในช่วง 60 วันอันตราย ซึ่งพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเป็นพื้นป่า และทุกปีมีการเผาไหม้จากการลักลอบเผา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว สูญเงินไปไม่ใช่น้อยเพราะนักท่องเที่ยวงดที่จะมาเที่ยวในพื้นที่ที่มีหมอกควัน ในปีนี้ทางปกครอง,ทหาร,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันเพื่อป้องกัน และปลุกจิตสำนึกประชาชนเยาวชน งดเผาในช่วงหน้าแล้ง

ประชาชน ชุมชนร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า รอบหมู่บ้าน ซึ่งทุกปีในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม จะเกิดไฟป่าและปัญหาหมอกควันไฟ สร้างความเดือดร้อนไปยังชุมชุนและพื้นที่ใกล้เคียง และไฟป่ายังคงเกิดขึ้นและได้ลุกลามไปยังในผืนป่า ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา ปัญหาเพลิงไหม้และปัญหาหมอกควันไฟป่า ยังได้สร้างความสูญเสีย ด้านทรัพยากรป่าไม้ และพืชผลทางเกษตร และทำลายสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ อย่างไรก็ตามในการทำแนวกันไฟครั้งนี้ เพื่อต้องการ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อีกทั้ง การสร้างแนวป้องกันไฟป่า ยังเป็นการ ป้องกันไฟไหม้ จากการลักลอบจุดไฟเผาตอซางข้าว ไร่ สวน ด้วย