ข่าว จันทบุรี ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวเด่น

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับคณะนิเทศฯ จัดอบรม คู่มือเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัย ฯ ภาคตะวันออก

18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี การบรรยายพิเศษ “การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์” โดย อาจารย์ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เสวนา เรื่อง “คู่มือเครือข่าย สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในภาคตะวันออก”

โดย อาจารย์ ดนัย โชติแสง หัวหน้าโครงการฯ (ผู้ได้รับทุน) อาจารย์ ดร.ตรี บุญเจือ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ตัวแทนหน่วยงานผู้ให้ทุน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิเทศศาสตร์ (หน่วยงานสถาบันการศึกษา) คุณจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงส์ นายกสมาคมสื่อสารมวลชน จ.ตราดและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามติ ตราด (หน่วยงานสื่อสารมวลชนท้องถิ่น) คุณพิมพ์พรรณ์ ประคองทรัพย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านตะปอนน้อย จ.จันทบุรี (หน่วยงานภาคประชาชนในท้องถิ่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ วรรณประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ ก่อนมีการแบ่งกลุ่มย่อย work shop 5 กลุ่ม แลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีสื่อมวลชนในแขนงต่างๆพร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้และพัฒนาองค์กรในการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ในภาคตะวันออก ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มสื่อมวลชนในท้องถิ่นและกลุ่มผู้นำชุมชน รวม 500 คนทั้งที่อยู่ในห้องประชุมและอยู่ในระบบออนไลน์