Reporter&Thai Army

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย

พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาอุปสรรคตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย

เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 ที่ห้องสภาก๊อทอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ถนนเชียงราย-เชียงใหม่ อ.แม่สรวย โดยมี พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร นายอำเภอแม่สรวย หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายสาขาเวียงป่าเป้า คณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานของอำเภอแม่สรวย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดทั้งสื่อมวลชนให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ ตลอดทั้ง ชี้แจงการขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายที่ดำเนินการมาอย่างเข้มข้น แม้จะมีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ก็สามารถสกัดและดับไฟป่าได้ผลดี

โดยการติดตามมาตรการในเชิงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับทราบมาตรการของพื้นที่อำเภอแม่สรวย โดยมีการตั้งด่านชุมขนสกัดคนเข้าไปเผาป่า กำหนดพื้นที่เสี่ยง เฝ้าพื้นที่เสี่ยง และมีมาตรการในการเผชิญเหตุหากเกิดไฟป่า มีการเตรียมยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ในการดับไฟ และมีการชี้แจงปิดป่าของตำบลท่าก๊อเพื่อสนับสนุนการควบคุมปัญหาหมอกควันไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการรับรู้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาอำเภอแม่สรวยได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ หน่วยงานราชการด้านสาธารณสุขยังได้รายงานการดูแลสุขภาพของประชาชน โทษและพิษภัยของฝุ่นละเอียดที่เป็นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ และการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันการสูดฝุ่นควันจากการเผาทุกชนิด โดยเฉพาะการเผาในที่โล่งแจ้ง

แม่ทัพน้อยที่ 3 ยังได้กล่าวด้วยว่า สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือ จุดความร้อนจากการเผาป่ามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเชื้อเพลิงได้ถูกเผาไปส่วนหนึ่งแล้ว การได้ปรึกษาหารือกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งนี้ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล และได้มารับทราบความเข้มแข็งของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ที่ร่วมมือกันทุกส่วนราชการที่มาร่วมกันบูรณาการอย่างเข้มแข็ง จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ยุติลงได้ในที่สุด