ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวกาฬสินธุ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มอบเกียรติบัตรคนเก่งเมืองน้ำดำ ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

20 มิถุนายน 67 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายรุจติศักดิ์  รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน 24 คน
นางนุชรัตน์  ประสิทธิศิลป์ชัย  ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 7,762 คน มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 คน รวมจำนวน 23 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 6,020 คน จากผลการทดสอบฯ มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน รวมผู้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน 24 คน


นายรุจติศักดิ์  รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ผมขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี และขอให้รักษาคุณภาพและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป และขอให้มุ่งมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน และตั้งมั่นในการทำคุณความดี ขยัน อดทน ได้เป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว ทั้งจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต