ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.10 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอเสนอข้อมูลเอกสารสนับสุนนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นำไปประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ข้าราชการบำนาญได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามสภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน
นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า กระบวนการในการร่างกฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวเนื่องทางการเงิน ซึ่ง สนช.ไม่สามารถเสนอได้ ต้องให้รัฐบาลเป็นผู้เสนอ เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้ดูแลเรื่องของงบประมาณโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ไว้และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทำการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดไว้ล่วงหน้าก่อนที่รัฐบาลจะเสนอกฎหมายดังกล่าวมายัง สนช.

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน