ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เผยโฉมผู้ชนะการประกวด EGAT Animation Awards 2019 ภาคเหนือ “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

เผยโฉมผู้ชนะการประกวด EGAT Animation Awards 2019 ภาคเหนือ “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

เป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน สำหรับการประกวด “EGAT Animation Awards 2019” ภาคเหนือ “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะการสื่อสารมวลชน ได้จัดงานประกาศผลผู้ชนะการประกวดจำนวน 3 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัย ซึ่งคว้ารางวัลและทุนการศึกษาดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม ARK มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนการศึกษา 30,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมบุฟเฟ่ต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุนการศึกษา 20,000 บาท


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม 3Minutes Studio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตรและตุ๊กตา ENGY มาสคอตของ กฟผ. เป็นของที่ระลึก จากรศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณชัยพร ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และรศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“EGAT Animation Awards 2019” ภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างสรรค์สื่อ แอนิเมชันอย่างมีคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของไทย โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชนในภาคเหนือเข้าร่วมประกวด และพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน 1 คืน เพิ่มพูนความรู้ เติมมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานจำนวนทีมละ 2,000 บาท จากนั้น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัทผู้ผลิตสื่อด้านแอนิเมชัน และ กฟผ. ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของทั้ง 10 ทีม และตัดสินให้ 3 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลดังกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง