Uncategorized ข่าว ราชบุรี

โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤกษ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 386 คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่สำคัญต่างๆภายในสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/เมื่อวันที่20พ.ย.2562เวลา9.00น.โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤกษ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 386 คน เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และสถานที่สำคัญต่างๆภายในสวนรุกขชาติถ้ำจอมพลอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายประดุง จิตระออน (หัวหน้าสวนรุกขชาติถ้ำจอมพล)เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ตามโครงการ/กิจกรรมค่ายบูรณาการราชบุรีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชนิดพันธุ์ไม้ และโครงการป่าในเมือง”สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน