นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นเหตุ จึงจำเป็นที่จะต้องช่วยการจัดการที่ต้นทาง ก็คือการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเองโดยหลักของการคัดแยกขยะนั้น ก็แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชน ,การรับสมัครสมาชิกกองทุนขยะสร้างสุข และการประกวดขบวนเดินรณรงค์ ในหัวข้อ “การจัดการขยะที่ต้นทาง” ซึ่งมีหน่วยงานและหมู่บ้านที่เข้าร่วมการประกวดจำนวนทั้งสิ้น 7 ขบวน ประกอบด้วย บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ,บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ,บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ,บ้านโฮ่ง หมู่ที่ 5 ,บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 ,โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ และโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 300 คน