มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 61 นักเรียน นักศึกษาจาก 3 จ.ใต้ แห่ชมนิทรรศกานคึกคัก

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 61 นักเรียน นักศึกษาจก 3 จ.ใต้ แห่ชมนิทรรศกานคึกคัก

 

 

ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผศ.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดร.อาสลัน หิเล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561 จัดขึ้นภายใต้โครงการจัดกิจกรรมนิทรรสการ/การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการโดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.การสร้างความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 2.ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 3.ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 4.เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5.ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับโอกาสในการแสดงความรู้คงวามสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจาการศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน 3. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก


สำหรับโครงการดังกล่าวถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 – 18 ส.ค.61 รวม 3 วัน โดยภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีกิจกรรมสำคัญๆให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ได้อย่างเต็มที่และยังมีกิจกรรมการแข่งขันละครวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันตอบปัญหาทางฟีสิกส์ การแข่งขันกิจกรรมหนังสั้น ประกวดเรียงความ กิจกรรมแข่งขัน Scieech Speech Contenst การแข่งขันกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น.

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807