ตาก-สจ.ชัย เสนอ นายก อบจ. ตาก จัดซื้อรถไฟ-รถรางนำเที่ยว มาไว้ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมาร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน

ตาก-สจ.ชัย เสนอ นายก อบจ. ตาก จัดซื้อรถไฟ-รถรางนำเที่ยว มาไว้ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมาร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน

นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ หรือ สจ.ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 1 นครแม่สอด ได้เสนอของบประมาณจาก นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก และ สภา อบจ.ตาก เพื่อ จัดซื้อรถไฟ-รถรางนำเที่ยว มาประจำไว้ที่พื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ อำเภอชายแดนในจังหวัดตาก (อ.แม่สอด-ท่าสองยาง-แม่ระมาด-พบพระ-และ อ.อุ้มผาง) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่อำเภอชายแดนไทย-เมียนมาร์ ต้องการให้มีการนำรถไฟ-รถรางท่องเที่ยวมาไว้ในพื้นที่ชายแดน เหมือนในพื้นที่ อ.เมืองตาก เพื่อให้บริการ การเรียนรู้ การท่องเที่ยว แก่นักเรียน-เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งรถไฟหรือรถรางนั้นถือว่าในอดีตเมืองไทยเคยมีและใช้เพื่อการคมนาคม มายาวนาน ส่วนรถไฟนั้นยังไม่มีเส้นทางรถไฟผ่านมาในพื้นที่จังหวัดตาก เลย แต่เรื่องระบบการคมนาคม รถไฟ-รถรางก็เป็นหนึ่งที่ต้องการให้นักเรียนและเยาวชนได้เรียนรู้เรื่องรถราง กับการคมนาคมในอดีต และระบบรถไฟ ซึ่งเมื่อ สจ.ชัย จิรวัฒน์ ได้นำเสนอ เรื่องนี้ต่อ นายก อบจ.ตาก และ ส.อบจ. ก็จะได้มีการนำไปสู่การพิจารณาต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก อบจ.ตาก และ สภา อบจ.ตาก ได้มีการจัดซื้อรถไฟ รถราง ในโครงการรถไฟนำเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองตาก ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนเมืองตาก รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงามของฝั่งริมลำน้ำปิง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ต้องการนำโครงการรถไฟนำเที่ยวของ อบจ.ตาก มาประจำไว้ ในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองชายแดน และได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ โบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนแม่สอด รวมทั้งธรรมชาติที่สวยงามของชายแดนริมแม่น้ำเมย

รถไฟ รถรางนำเที่ยวนี้ เป็นความคิดริเริ่ม ที่อยากให้เกิดสีสันของการท่องเที่ยว ที่แปลกใหม่กว่าเดิม มีหลายจังหวัดที่ได้จัดให้มีรถรางนำเที่ยว แต่จังหวัดตากจะเป็นจังหวัดแรกและจังหวัดเดียวของประเทศไทย ที่มีรถไฟล้อยางที่ถอดแบบมาจากรถไฟประเทศเยอรมันนี ที่มีความสวยงาม โดดเด่น มีสีสันสะดุดตา สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้อย่างแน่นอน
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน