ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และดร. ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุททรสงคราม ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

มื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561เวลา10.00น.ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม และดร. ณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุททรสงคราม ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อร่วมมือส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับเยวชนในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธ์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย