ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

(มีคลิบ) “ดร.สมคิด” เปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4” แห่งแรกในภาคเหนือตอนบนที่ อ.สารภีเชียงใหม่

“ดร.สมคิด” เปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4” แห่งแรกในภาคเหนือตอนบนที่ อ.สารภีเชียงใหม่

โออาร์ ขยายผล “โครงการไทยเด็ด” จ.เชียงใหม่ ร่วมเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 14.15 น. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4” พร้อมด้วยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.), นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด “โครงการไทยเด็ด แมสซิ่ง เดย์ ครั้งที่ 4” ณ สถานนี บริการน้ำมัน PTT Station สาขาสารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นสถานีบริการน้ำมันฯ แห่งแรกในภาคเหนือตอนบน ที่เริ่มดำเนินโครงการไทยเด็ดตามเจตนารมณ์ของ โออาร์ ที่จะทำให้สถานีบริการน้ำมันฯ ของ โออาร์ ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนตลอดจนรวมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายอรรถพลฯ กล่าวว่าปตทมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สังคมเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้านอย่างสมดุล ได้แก่ people การทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม planet การอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ prispenrit การสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีกำลังเพียงพอในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ที่ผ่านมาปตท. ได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชนไว้อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยโออาร์ ถือเป็นบริษัท flagship หลักด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่มปตท. ที่มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนยันเป็นพันธกิจร่วมของกลุ่ม ปตท.

ทางด้านนางสาวจิราพร เผยว่า โออาร์ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ร่วมออกแบบรูปแบบทางธุรกิจเพื่อช่วยกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนรวมถึงการสร้างคุณค่าร่วม ให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน โออาร์ จึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน PT PTT Station ด้วยแนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้ เพื่อทำให้สถานีบริการน้ำมันเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนโดยได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจัดตั้งโครงการไทยเด็ดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ซึ่ง “ไทยเด็ด” สื่อถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด็ด ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย โออาร์ ได้จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันเพื่อเปิดเป็นวิธีสำหรับ “ตลาดไทยเด็ด” ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้นำผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มาจำหน่ายอีกทั้งยังได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ไทยเด็ด มาวางจำหน่ายในร้านขายของฝากภายใต้ชื่อ “มุมไทยเด็ด” นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “ไทยเด็ด แมชชิ่ง เดย์” โดยเชิญพูดแทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันจาก จังหวัดต่างๆมาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อวางจำหน่าย ณ “มุมไทยเด็ด” ภายในสถานีบริการน้ำมันของตนเองเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสในการขยายตลาดรวมไปถึงสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 138 รายและมีสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการจำนวน 110 แห่งโดยเป็นสถานีบริการน้ำมันในภาคเหนือจำนวน 41 แห่ง

สำหรับสถานีบริการน้ำมัน PTT Station สาขาสารภี จ.เชียงใหม่นี้ นับเป็นสถานีบริการน้ำมันภายใต้แนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิสนิตี้ ขี้ลงตัวทั้งการตกแต่งที่มีการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมานำเสนอได้อย่างชัดเจนและการมีร้านอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมาให้บริการโดยการจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันเพื่อเป็นสถานที่ในการพัฒนาอาชีพและการแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงการเป็นพื้นที่สำหรับศูนย์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งได้เตรียมพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเร็วๆ นี้ นางสาวจิราพร กล่าวทิ้งท้าย.

ทรงวุฒิ ทับทอง