ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด รับฟังปัญหาของประชาชน อย่างต่อเนื่องของ5อำเภอปัญหาส่วนใหญ่ของประชาชนที่อยากให้แก้ไขคือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด รับฟังปัญหาของประชาชน อย่างต่อเนื่องของ5อำเภอปัญหาส่วนใหญ่ของประชาชนที่อยากให้แก้ไขคือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับฝ่ายปกครอง, ตำรวจและจิตอาสา เข้าพบปะประชาชน ต.เหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง, ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง ,ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก , ต.โหรา อ.อาจสามารถ , ต.ชุมพร อ.เมยวดี ,ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ , ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน,และ ต.สามขาอ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของประชาชนที่อยากให้แก้ไขคือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ดำรงธรรมฯได้ประสาน จนท.ตร.และฝ่ายปกครองร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกัน3ฝ่ายดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ค้าผู้เสพในชุมชนและส่งรายชื่อในทางลับข้อมูลผู้ค้าผู้เสพแก่ จนท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

-ถนนชำรุดรอบหมู่บ้านที่ ต.ชุมพร อ.เมยวดี และที่ต.สามขา อ.โพนทราย
-ปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม/ขับรถเสียงดังเวลากลางคืน แนะนำให้ผู้ปกครองกำกับดูแลบุตรหลานของตน และตำรวจจะจัดชุดสายตรวจในพื้นที่ออกตรวจตรา เพื่อป้องปรามและได้ชี้แจงไปยังร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ห้ามแต่งรถให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่
-ปัญหา ที่ดินขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่อยู่อาศัย โดยแนะนำให้ประชาชนแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
-ปัญหาภัยแล้ง ได้ประสานกับ จนท.เกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมานได้ดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
-กำจัดผักตบชวาและวัชพืชห้วยดางเดียว จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขและจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดวัชพืชในคูคลอง
และปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แจ้งประสานไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและจังหวัดเพื่อเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยต่อไป

 

—-///–ปชส.มทบ.27-ภาพ
สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว