บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ ชป.กร.ร.4 พัน.3/ขุนอาสา 308 จัดวิทยากรบรรยายสร้างการรับรู้ในหัวข้อ “ ศาสตร์พระราชา , ความรู้คู่แผ่นดิน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

เมื่อ 14 ธ.ค.61 , 1330 – 1530 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 ( ร.4 พัน.3 ) อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมกับ ชป.กร.ร.4 พัน.3/ขุนอาสา 308 จัดวิทยากรบรรยายสร้างการรับรู้ในหัวข้อ “ ศาสตร์พระราชา , ความรู้คู่แผ่นดิน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” ฯ ในการอบรม “ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงธรรมระดับตำบลและหมู่บ้าน ( ศูนย์ดำรงธรรมตำบล/หมู่บ้าน ) อ.ไทรงาม จว.ก.พ. ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ม. 3 ต.ไทรงาม โดยมี ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ต.มหาชัย , ต.หนองแม่แตง และ ต.หนองทอง เข้ารับการอบรม ประมาณ 60 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย