คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ณ จังหวับริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก ณ จังหวับริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ซึ่ง CHO เป็นผู้นำในการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง ผลิตและให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้ง ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น โดยผสานเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจะนำสินค้าคุณภาพภายใต้ Brand CHO สู่ระดับสากล ด้วยความภาคภูมิใจและสร้างความสุขแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างเสริมอำนาจในการแข่งขัน สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย โดยธุรกิจหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ1. สินค้ามาตรฐาน โดยมีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าเพื่อให้เหมาะสมกับงาน
2. สินค้าออกแบบพิเศษในกลุ่มธุรกิจการบิน
3. งานบริหารโครงการและงานบริการในอนาคตจะมีการขยายกิจการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะการขยายศูนย์ซ่อม 24 ชั่วโมง
ในการนี้ คณะกรรมาธิการเข้าฟังการบรรยายจากคณะผู้บริหาร ตลอดจนรับฟังแนวทางการพัฒนาเมืองขอนแก่น (Smart City) ณ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด และเยี่ยมชมโรงงานต่อมา เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ และผู้ประกอบการภาคเอกชนของจังหวัด โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับข้อมูลภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง รับฟังปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการแก้ไข อาทิ ปัญหามลพิษ มลภาวะทางอากาศ ระบบกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียร การขาดแคลนแรงงานระดับฝีมือ การขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงปัญหากฎหมายผังเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดทำโครงการสร้างท่าเรือบกขอนแก่น (Dry Port Khonkaen) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคสู่เมืองมหานครนวัตกรรมระบบราง อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ จากนั้น เวลา 17.45 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะกรรมาธิการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยระบบขนส่งทางราง ร่วมกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาคการศึกษา และการอุตสาหกรรมในการนี้ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้นำเสนอทิศทางด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก และรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน