วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3. ณ โรงเรียนสหคามวิทยาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 และจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3. ณ โรงเรียนสหคามวิทยาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสหคามวิทยาคาร หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่


การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศ และหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก ภายในงานจะมีการสาธิตการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ต่อจากนั้นในเวลา 09.45 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนสหคามวิทยาคาร หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน ผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน ได้แก่ รถจักรยาน ถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน เเละกล่าวว่า การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐเชิงรุก รวมทั้งเป็นการนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ ภาคธุรกิจเอกชนในระดับจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่  รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล และข้อราชการเรื่องสำคัญๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง

จากนั้น จึงได้ตรวจเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจแก่ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน และพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่มารอรับบริการจากหน่วยงานราชการที่มาออกหน่วยให้บริการ มอบเวชภัณฑ์สัตว์ และพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรม ตลอดจนให้เกียรติร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ในครั้งนี้ด้วย

—///–สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

 

%d bloggers like this: