Successful training ….การฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ปิดลงบนความสำเร็จและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์….( HADR-TTX)

Successful training ….การฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย ปิดลงบนความสำเร็จและมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์….( HADR-TTX)

การปฏิบัติการฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ภาควิชาการและการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR-TTX) ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

ในห้วงที่ผ่านมา มีการฝึกและบรรยายทางวิชาการการทำความเข้าใจสภาวะแวดล้อม สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน โดยวิทยากรจาก US INDOPACOM, การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบโต้ และการคุ้มครองพลเรืิอน โดยวิทยาการจาก UNHCR, การทำความเข้าใจกฎระเบียบ : การประสานงานระหว่างทหารและพลเรือน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในสภาวะแวดล้อมที่มีความขัดแย้ง โดยวิทยากรจาก UN OCHA , การทำความเข้าใจในการตอบสนอง : กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและการปฏิบัติงานของ ICRC โดยวิทยากรจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

และการทำความเข้าใจในการตอบโต้ : มิติของการทำงานระหว่างทหารและพลเรือนในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของพลเรือน : กรณีศึกษาจากสาธารณรัฐแอฟริกากลาง โดยวิทยากรจาก UN OCHA

กิจกรรมที่สำคัญในการฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย ภาควิชาการ และการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR-TTX) มีการแบ่งกลุ่มสัมมนา ตามบ่งการในสถานการณ์ โดย
กลุ่มที่ 1 สถานการณ์สึนามิและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ในเมนทาไว ประเทศอินโดนีเซีย
กลุ่มที่ 2 สถานการณ์แผ่นดินไหวในมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
กลุ่มที่ 3 สถานการณ์พายุไซโคลนในแหล่งลุ่มน้ำอิรวดี ประเทศเมียนมา

 

สำหรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ในส่วนการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise: HADR – TTX) ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก อย่างไม่เป็นทางการ

การฝึก HADR – X ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก และการฝึกภาคสนาม ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความ พร้อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติ ได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับ นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพมิตรประเทศ และ ความร่วมมือระหว่างภาคทหารและพลเรือนอีกด้วย

การฝึกการแก้ปัญหาบนโต๊ะฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย ทหาร และผู้แทนภาคประชาสังคม จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย 42 นาย, สหรัฐอเมริกา 15 นาย ,สิงคโปร์ 3 นาย, อินโดนีเซีย 2 นาย, มาเลเซีย 8 นาย, เกาหลีใต้ 1 นาย, ญี่ปุ่น 4 นาย ,จีน 6 นาย และ อินเดีย 9 นาย รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมจากต่างประเทศ ๗ นาย รวมทั้งสิ้น 97 นาย

ขอบคุณภาพจาก กอ.ฝึกร่วมผสม.คอบร้าโกลด์ 19 และ มูลนิธิร่วมกตัญญูพิษณุโลก

%d bloggers like this: