รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ชัด!! การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าต้องทำงานแบบไร้รอยต่อ มอบ กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกฝ่ายปฏิบัติการเข้มข้นในทุกมาตรการ แนะวางกำลังใกล้จุดเสี่ยงเกิดไฟและนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้ชัด!! การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าต้องทำงานแบบไร้รอยต่อ มอบ กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานทุกฝ่ายปฏิบัติการเข้มข้นในทุกมาตรการ แนะวางกำลังใกล้จุดเสี่ยงเกิดไฟและนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันไฟป่าหมอกควันภาคเหนือปี 2562 โดยมีผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 และผู้แทนจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้แทนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือได้รายงานผลการดำเนินการในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ด้วยการทำงานแบบไร้รอยต่อ อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดตามระบบการขับเคลื่อนแบบเบ็ดเสร็จ (single command) ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งการลาดตระเวนป้องปราม การตรวจหาไฟป่าและการเผา การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้และกรมป้องกันและบรรเทาสารณภัย เข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม รวมทั้งการให้รางวัลหมู่บ้านดี

ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

%d bloggers like this: