วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯทรัพยากรน้ำ”

“สถิติจังหวัดยโสธรอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯทรัพยากรน้ำ”เวลา 09.00 น.11กรกฎาคม2562 ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเเด็จพยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธร นายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา เป็นประธานเปิดการอบรมผู้จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อบริหารจัดโดยนางนิสรา เพขร์ทวี สถิติจังหวัดยโสธรกล่าวว่า โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจสังคมและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ย่อย สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ในเขตชลประทาน พื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ในเขตเมือง เพื่อนำมาจัดสร้างเป็นดัชนีชี้วัดต้นแบบสำหรับประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

เป้าหมายสำคัญของโครงการ คือ มีการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ และดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ขาดหายเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติที่ผ่านมา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูลผู้ผลิตข้อมูล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน ได้รับทราบความสำคัญของโครงการและมีส่วนร่วมในการกำหนดดัชนีชี้วัดการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยสำหรับการอบรมเพื่อให้ความรู้และแนะนำหลักในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดจะเป็นผู้อบรมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS : Field Supervisors) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI : Field Interviewer) ให้มีความรู้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไ ด้สามารถนำไปดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปการอบรมครั้งนี้จัดอบรมระหว่างวันที่11-12 กรกฏาคม2562 มีผู้เข้าอบรมที่เป็น อสม.ทั้งสิ้น33คนจากอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

//พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว

%d bloggers like this: