วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดนำลงแขกดำนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-ข่าว

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดนำลงแขกดำนาส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-ข่าว


PALANCHAI TV ชสอท.วันชัยผู้ว่ารอ.นำดำนาส่งเสริมท่องเที่ยว/nuk-komgrich/0817082129-

วันนี้ (21 สิงหาคม 2562) เวลา 10.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานลงแขกดำนา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและเกษตรกรเข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม: ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดทำโดยใช้การสร้างสัญลักษณ์ Rice code เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งการลงแขกปักดํานา ทําให้รู้ถึงความสํามัคคีของคนสมัยก่อน ที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน ได้รู้ถึงคุณค่าของข้าว และควาเหนื่อยยากของชาวนาว่ากว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดต้องมีขั้นตอนอย่างไร ทําให้เข้าใจความหมายของคําว่า “หลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน” มากขึ้น ซึ่งกิจกรรม ลงแขกปักดํานําปลูกข้าว ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมสืบสานและอนุรักษ์การทํานาซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรไทย ที่มีมาช้านานและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพด้ังเดิมของเกษตรกร จรรโลงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม และสร้างความมีจิตอาสาให้แก่คนในพื้นที่ สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะ และเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/คมกฤช-บริหาร/0817082129-ข่าว
อรรถวุธ ทัพโพธิ์ เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

%d bloggers like this: