ทต.คำพอุง..อำเภอโพธิ์ชัย..จัดพิธีบวงสรวง. สร้างพญานาค ท้าววิรูปักโข.ตำนานอันศักดิ์สิทธิ์!!เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติบูชาไว้ค้าขายร่ำรวย!!พร้อมต้อนรับแฟนรายการ “คนล่าหาหวย” ช่อง YouTube สมาคม หวยภาคอีสาน และ Fanpage.!!

ทต.คำพอุง..อำเภอโพธิ์ชัย..จัดพิธีบวงสรวง. สร้างพญานาค ท้าววิรูปักโข.ตำนานอันศักดิ์สิทธิ์!!เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติบูชาไว้ค้าขายร่ำรวย!!พร้อมต้อนรับแฟนรายการ “คนล่าหาหวย” ช่อง YouTube สมาคม หวยภาคอีสาน และ Fanpage.!!

วันศุกร์ ที่(31มกราคม2563)ขึ้น7 ค่ำเดือน 3 ปีกุน พิธีบวงสรวงสร้าง พญานาค ท้าววิรูปักโข ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สูง 150 ช.ม.ความยาว 120 เมตร ณ วัดภูกุ้มข้าว เทศบาลตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับแฟนรายการ “คนล่าหาหวย” ช่อง YouTube สมาคม หวยภาคอีสาน และ Fanpage. โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลคำพอุง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องที่-ท้องถิ่น นักเรียน พ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมชมงานทั่วทุกสารทิศเป็นจำนวนมากหลั่งไหลกันมาในวันนี้เข้าร่วมในพิธีวันนี้ฯ
ในครั้งนี้ชาวบ้านได้เล่าตำนานท้าววิรูปักโขนาคราช เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติบูชาไว้ค้าขายร่ำรวย พญานาคกับคนไทยเราและชาวตำบลคำพอุงมีความเกี่ยวข้องกันมาช้านาน และอยู่ในชีวิตของคนไทยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การบูชาพญานาคเพื่อขออำนาจ โชคลาภ บารมี การนำรูปปั้นพญานาคไปประกอบเป็นงานสถาปัตยกรรม ดังเช่น การนำไปประดับวัดวาอาราม อาคารที่ประทับของกษัตริย์ เพราะมีความเชื่อว่า นาคควรคู่กับสถาบันอันสูงส่ง เช่น บันไดทางขึ้นของพระธาตุดอยสุเทพจะมีพญานาคทอดยาวอยู่สองข้าง เราเรียกนาคที่ทอดตัวตรงบันไดว่า นาคสะดุ้ง หรือ ป้านลมหลังคาโบสถ์ที่เรียกกันว่า นาคลำยอง เป็นต้น และที่ทำให้ตำนานพญานาคได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น นั่นคือ ละครเรื่องนาคี ที่แสดงถึงเรื่องราวความรักระหว่างพญานาคและมนุษย์ จะเห็นได้ว่า พญานาคมีความเกี่ยวพันกับคนไทยอย่างแยกไม่ออก ในวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของพญานาค นามว่า ท้าววิรูปักโขนาคราช เจ้าแห่งพญานาคทั้งปวง
พญานาคนั้นมีอยู่ 4 ตระกูลด้วยกัน คือ ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง ,ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ ,ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง และ ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว ตระกูลวิรูปักษ์ เป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุด ท่านวิรูปักโขนาคราช เทพนาคราชคู่พระทัยของท้าวสักกะเทวราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้ทรงเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบัน เนื่องจากได้ฟังธรรมจากพระโคดมและทรงบำเพ็ญเพียร เมื่อท้าววิรูปักษ์องค์เดิมสิ้นอายุขัยแล้ว

ท่านจึงได้รับโองการจากท้าวสักกะเทวราช ให้มาเป็นเจ้าแห่งโลกบาลทั้ง 4 และถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วย ท่านปกครองในทิศปัจจิม (ทิศตะวันตก) ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา. ท่านวิรูปักโขนาคราช มีพระชายา ชื่อ พระนางนพเกตุนาคินีมหาเทวี ซึ่งเป็นคู่บุญของท่านมาทุกชาติ ท่านวิรูปักโขนาคราชทรงมีฤทธิ์และบุญญานุภาพมาก บุตรที่เกิดจากท่าน แต่ละองค์จะมีฤทธิ์ มียศและอานุภาพมาก โดยพระราชโอรสและราชธิดาในพระองค์นั้นมีอยู่ 19 พระองค์ และเป็นจุติเทพทั้งหมด พระองค์ทรงปกครองเทพนครด้วยความเป็นธรรม ยังความผาสุกแก่บรรดาเทพผู้เป็นบริวารตลอดมา
นอกจากนี้พระองค์ท่านวิรูปักโขนาคราชยังดำรงตำแหน่งอธิบดีปกครองหมู่นาคด้วย ซึ่งพญานาคนั้นมีฤทธิ์มาก จะแปลงกายเป็นเทวดา เป็นมนุษย์หรือสิ่งอื่นๆก็ได้ แต่หากมีการสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค นอนหลับ ไร้สติ และตายก็จะกลายร่างเป็นพญานาคดังเดิม

ท่านวิรูปักโขนาคราชนั้นจะมีสีทองทั้งองค์แต่ดวงตาของท่านจะมีสีขาวอมฟ้าคล้ายตาของมนุษย์ อันที่จริงแล้วพญานาคก็มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อย ดังเช่นในบทสวดมนต์ขันธปริตร (บทสวด 7 ตำนาน) ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานให้สวด เนื่องจากมีพระภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในเมืองสาวัตถี พระพุทธเจ้าตรัสว่าบทสวดนี้คือการแผ่เมตตาไปยังพญานาคทั้ง 4 ตระกูล ไล่ตั้งแต่ตระกูลวิรูปักษ์ไปจนถึงตระกูลกัณหาโคตรมะ จะช่วยป้องกันภัยจากการถูกสัตว์มีพิษทำร้ายได้
ทั้งหมดนี้คือประวัติความเป็นมาของท่านวิรูปักโขนาคราช พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ ที่มีฤทธิ์ อานุภาพและความเมตตาอย่างมาก หากใครบูชาท่านด้วยใจบริสุทธิ์จะเกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตและประสบพบแต่โชคลาภ เงินทอง เพราะตามประวัติท่านเป็นพญานาคราชที่เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพนั่นเอง
ชาวตำบลคำพอุง.. จึงได้จัดงานพิธีบวงสรวงสร้าง พญานาค ท้าววิรูปักโข ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สูง 150 ช.ม.ความยาว 120 เมตร เพืี่อเป็นศิริมงคลคู่บ้านเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัยสืบไป และขณะนี้ทางวัดภูกุ่มข้าวกำลังก่อสร้างวัตถุถาวรปฏิสังขรณ์บูรณะจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาและได้มาเที่ยวที่ วัดภูกุ้มข้าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอำเภอโพธิ์ชัยที่สวยงามมาก ฯ

/////////////////
คณิต ไชยจันทร์-บพิตร จำปากุลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว/ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: